Informații importante cursuri practice limba engleză

Foto cursuriDeși la sfîrșitul liceului elevii pleacă cu un certificat B2, din varii motive, acest nivel nu este real în toate cazurile, astfel încît la începutul anului universitar, unii studenți pornesc de la un nivel mai scăzut. Pentru a putea răspunde adecvat atît cerințelor din modulul didactic (practica de predare, care începe din sem II an II) la toate specializările, cît și celor de traducere specializată (specializarea Traducere și interpretare), la sfîrșitul semestrului I din anul al II-lea, studenții trebuie să atingă nivelul C1. Studenții trebuie să conștientizeze faptul că, fără atingerea unui nivel adecvat de cunoaștere a limbii, însușirea conținuturilor la toate celelalte discipline devine un proces dificil, frustrant, consumator de timp, iar șansele de promovare scad.

Evaluarea

La începutul anului va fi aplicat un test comun pentru identificarea nivelului real. Pe bază rezultatelor obținute la acest test pot fi identificați studenții care au nevoie de intervenție remedială prin programe de tip ROSE, tutoriat, etc.

Studenții trebuie să cunoască aceste condiții, astfel încît să fie conștienți că promovarea depinde de stăpînirea cunoștințelor de bază, iar notă maximă depinde de stăpînirea tuturor cunoștințelor de mai sus. 

Prezența la curs este obligatorie, iar participarea la testul final este condiționată de o prezență de minimum 75% (2 absențe nemotivate; documentele pentru cele motivate medical trebuie să aibă și viză cabinetului medical de campus). Studenții care nu îndeplinesc această cerință minimă la CP vor trebui să îl refacă în semestrul respectiv din anul următor sau în alt an, ceea ce înseamnă că nu pot participa nici la restanță pînă la refacerea cursului.

Ponderea evaluării pe parcurs (EVP) este 30%, iar cea a testului final de 70% din notă finală.

Dorim tuturor un an academic bogat în succese! 

 

Conținuturi

Fiecare semestru din anul I grupează temele în două categorii: cele esențiale, cu pondere mai mare a punctajului, și cele cu o pondere mai scăzută – această pondere se va regăsi și la evaluare (pe parcursul semestrului și finală). Cele din anul II au pondere egală

An I Sem I

Pondere crescută 

- Verbul – indicativul Recunoașterea formei verbale și motivul utilizării acesteia pentru formele de Indicative (ex: Paul has been promoted. Present perfect expressing an indefinite event in a period leading up to the present), inclusiv subordonata temporală și Sequence of Tenses.
- Verbul – indicativul Producerea formelor verbale adecvate unui anumit context (Jack (ask) for a pay rise three time since January. – has asked)
- Producerea de forme interogative și negative corecte pornind de la propoziții stimul date (e.g. Paul works in a bank in the City. – Where does Paul work?)
- !!! Cunoașterea formelor verbelor neregulate frecvente (din liste propuse de dicționare precum Oxford Advanced Learner’s Encyclopedic Dictionary sau ghiduri specializate, vezi https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar/irregular-verbs 
- Condiționale – cele trei tipuri principale
- Subjunctive/hypothetical forms :  wish + past tense/past perfect
 

Pondere mai mică 

- Spelling and capitalization (e.g. names of weekdays, months, languages and peoples etc.)
- Frequently used verbs and adjectives with obligatory preposition (think of, anxious about etc.)
- Basic passive forms (He was considered a failure. etc.)
- Adjectives and adverbs (regular and irregular) – comparison (inclusiv cazuri speciale, Fewer people came. We need less money than we thought. It will influence us to a lesser extent. etc.)
- Word order (Subject Vb, interrogatives, it sentences, there sentences, position of adverbs of frequency)
- Articles 
 

An I Sem II

Pondere crescută 

- Reported Speech (tenses of the Indicative e.g. Paul said he would help). interrogatives Paul asked me why I had abandoned the race). Imperatives (Paul asked me to leave.) Various other reporting verbs (Paul proposed a toast to the bride and groom.)
- Modal verbs: modal + infinitive, modal + perfect infinitive/progressive infinitive (You must leave now. Paul must be sleeping. The guests must have left.) 
- Nouns : uncountable nouns, group nouns and agreement (The money is in my pocket. The information is essential. The scissors are on the table. The audience was/were enthusiastic. etc.)
- Conditionals : toate tipurile, inclusiv mixte, inversiunea și omiterea lui if ; alți conectori pt subordonata condițională. 
- !!! Cunoașterea formelor verbelor neregulate mai puțin frecvente http://www.learnenglishirregularverbs.com/study/list-of-english-irregular-verbs 
 

 Pondere mai mică 

- Non-finite forms: vb + -ing, vb + Infinitive (He stopped reading. He stopped to think. etc.)
- Quantifiers, numerals, fractions, expressing quantity (He hasn’t got much ambition. All the people were tired. Two thirds of the population reside in rural areas. etc.)
- Genitive forms (Paul’s office, We spent Christmas at Paul’s etc.)
- Passive forms (passives of verbs with obligatory preposition ex. Every penny must be accounted for; causative forms Paul had his driving license endorsed.) 
- Adjectives: comparison (equality, inferiority), less frequently used verbs and adjectives with obligatory preposition (late for the meeting, distract someone from smth., etc.)
- Word order : order of objects (direct/indirect), adverbials – manner, place, time etc. ;
 

An II sem I 

- Non-finite forms : gerunds, infinitives, participles (vb+gerund/infinitive, vb+bare/full infinitive, vb+noun+present participle/infinitive I saw Paul come in/coming in, The boss found Paul sleeping at his desk.) etc.
- Advanced aspect : progressive, state verbs ;
- Advanced modals : review and distinctions (must vs have to, needn’t have done vs didn’t have to, used to vs would, can vs be able etc.) ;
- Subjunctive/hypothetical forms : if only, suppose, ‘d rather (He’d rather have stayed), It’s time (It’s time he got himself a job.) ; formal subjunctive (School counselors recommended Paul go to vocational school) ; formulaic subjunctive ;
- Adjectives : gradable and ungradable adjectives (active, rectangular, etc.), order of attributive adjectives (a pretty red satin dress), post-posed adjectives, intensifiers with non-gradable adjectives (utterly devastated) ;
- Adverbs : sequence of adverbs/adverbials, comment adverbs (apparently, astonishingly) and viewpoint adverbs (physically, morally), adverb/verb collocations (strongly recommended/greatly appreciated/categorically denied etc.);
- Inversion : with adverbs (Seldom have I seen anything so beautiful); inversion after so + adjective; such + be;
- Advanced passive forms : infinitive constructions in the passive (Paul is said to know everything. Paul was thought to have acted in disrespect of the law.);
- Nouns: agreement (The local team have won); irregular foreign plurals; 
 

An II sem II

- Relative clauses: defining and non-defining; prepositions in relative clauses
- Advanced reported speech ;
- Advanced conditionals : “false” conditionals, colloquial alternatives to conditionals (imperative Do that and you’ll be fined.); conditionals in reported speech;
- Emphasis: fronting (Why she likes him, I don’t know), cleft and pseudo-cleft sentences (It was Paul who told him about it/What he hates is being told what to do.);
- Participle clauses with adverbial meaning (Having taken off his shoes, Paul stepped into the house); misrelated participles (Getting out of bed, a scorpion bit him.) etc.
- Expressing purpose, result, concession;
- Advanced phrasal verbs;
- Advanced idioms;
- Advanced collocations.